כימיה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בכימיה: 30.6.2021. כ' בתמוז תשפ"א.