top of page

תקנון האתר

ברוך הבא לאתר "מיקודים" של רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ, http://www.mikudim.co.il/ (להלן: "האתר").

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד אף בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.

השימוש באתר זה מוצע לך בכפוף לכל האמור בתקנון זה. בטרם תגלוש ו/או תשתמש באתר, הינך מתבקש לקרוא את כל האמור בתקנון זה.

כל מי שגולש ו/או משתמש באתר זה בכל דרך שהיא יחשב כמי שקרא וכמי שמסכים לכל התנאים, התניות וההודעות המפורטים בתקנון זה ובאתר.

רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ (להלן: "רכס" או "החברה") נותנת לך הרשאה בלבד להשתמש באתר על פי ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר. רכס רשאית לפי שיקול דעת הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את יכולתך להשתמש באתר במקרים של עבירה על החוק ו/או על תנאי השימוש באתר זו ו/או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות של האתר.

האתר מוצע לך כמות שהוא "AS IS". כל מי שיוצר קשר עם האתר ו/או גולש ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא (להלן: "המשתמש") ישא לבדו באחריות לאופן שבו הוא משתמש באתר זה. רכס אינה אחראית לכל נזק שהוא, ישיר ו/או עקיף שנגרם למשתמש באתר זה ו/או לכל צד ג כלשהו כתוצאה משימוש כלשהו באתר זה, לרבות מהסתמכות על המידע שמופיע בו ו/או באתרים חיצוניים לו, שאליהם הגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר זה.

התכנים שיועברו אליך באמצעות האתר נמסרו בחלקם ע"י ספקים ו/או ע"י משתמשים שונים ועל אחריותם בלבד. החברה אינה שולטת במקורות המידע ואינה אחראית לתוכנו , שלמותו, מהימנותו ו/או דיוקו. לפיכך, לא תוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל אובדן, נזק ו/או הפסד כלשהו, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת אתר זה .

אין לסמוך ולהסתמך על התוכן שמתפרסם ו/או מופיע באתר (בין בכתבות, בתגובות, בקבוצות דיון ו/או בפרסומים אחרים כלשהם) לצורך קבלת החלטות מכל סוג שהוא ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת יעוץ המותאם למצבך הספציפי .

אתה מסכים לכך שהחברה אינה נושאת באחריות ו/או בחבות לכל תוכן ו/או התנהגות מאיימים משמיצים, מגונים, פוגעים ו/או לא חוקיים של כל אדם ו/או גוף כלשהם, ו/או לכל הפרת זכויות של אדם ו/או גוף כלשהם. אתה מסכים שהחברה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח ו/או נכלל באתר על ידי גורם כלשהו, למעט תוכן שהחברה בעצמה שלחה ו/או כללה באופן ישיר מפורש ומכוון בעצמה.

אין לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות ו/או ההודעות הכלולים במסמך זה.

אין להשתמש באתר ו/או בתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר ו/או לפגוע באתר ו/או בחברה, ברשתות תקשורת ו/או בציוד תקשורת כלשהו, ו/או להפריע לשימוש של משתמש ו/או גוף  כלשהו ו/או להנאה שלו מהאתר.

אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים ו/או למערכות מחשבים ו/או רשתות המחוברות לאתר באמצעות פריצה ו/או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג תכנים ו/או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון ע"י החברה. אינך רשאי לאסוף, להוריד ו/או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ו/או מנויים ו/או כל מידע שהוא לגבי משתמשים, ו/או להשתמש במידע ממין זה ו/או להעבירו לאדם ו/או לישות כלשהם.

סימני מסחר

סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר זה הם סימני מסחר קנייניים של רכס אלא אם צוין במפורש אחרת.

אינך רשאי להשתמש בהם ואינך רשאי לעשות בהם כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של רכס ו/או של צד ג' כלשהו.

זכויות יוצרים 

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר זה כפופים לדיני זכויות יוצרים.

כל זכויות היוצרים והבעלות על כל החומרים, התכנים והיישומים מכל סוג שהוא לרבות בשמות ובסימני המסחר המופיעים באתר זה שייכים לרכס אלא אם נאמר במפורש ע"י רכס לגבי חומר/תוכן/יישום מסוים כי זכויות היוצרים ו/או הבעלות בו שייכים לגורם אחר .

פרט לשימוש אישי פרטי שאינו מסחרי הכפוף לדיני הקניין בכלל ולדיני זכויות יוצרים בפרט, אין להשתמש ו/או להעביר ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לאחסן במאגר מידע ו/או לצטט בכל דרך שהיא ובכל מדיה שהיא לרבות בדפוס, באינטרנט ו/או באמצעי אלקטרוני מכל סוג שהוא את החומרים ו/או התכנים ו/או היישומים המופיעים באתר זה כולם או מקצתם ללא קבלת הסכמתה המפורשת של רכס לכך מראש ובכתב.

קישורים LINKS

באתר זה נמצאים קישורים LINKS לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על ידי החברה אלא ע"י גורמים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. קישורים אלה עשויים להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .

אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתרי אינטרנט אחרים לא יתפרשו כהבעת תמיכה, מתן חסות, מתן גושפנקה, אישור, המלצה ו/או העדפה במפורש ו/או במשתמע על ידי החברה לאתרים המקושרים.

המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ואין בין החברה לבין בעלי האתרים המקושרים יחסים משפטיים ו/או מסחריים ואין לחברה כל שליטה ו/או זכות בחומרים ו/או בכל דבר אחר הנמצא באתרים אלה.

לפיכך, לא תוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי החברה בגין כל אובדן, נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש כלשהו באתרים המקושרים ו/או בחומרים ו/או בכל דבר אחר הנמצא באתרים אלה.

קבוצות דיון (פורומים) - כאשר קיים באתר

השימוש בקבוצות הדיון, כאשר קיים באתר, מוצע כשהוא כפוף לתנאים המפורטים להלן וזאת בנוסף ובכפוף לכל שאר תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ובאתר ומבלי לגרוע מהם.

האחריות המלאה להכרת התנאים ולשימוש בקבוצות הדיון על פי תנאים אלה חלה בכל עת עליך המשתמש בלבד.

שימוש בקבוצות הדיון מהווה ומבטא הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בקבוצות הדיון לכל מטרה שהיא.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בקבוצות הדיון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

קבוצות הדיון נועדו אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי.

כל תוכן המפורסם בקבוצות הדיון מוצג באופן שכל אדם שנרשם לאתר יכול לקרוא אותו, להשתמש בו ו/או להעתיקו.

החברה רשאית לסרב לפרסם כל תוכן שלדעתה מפר את תנאי תקנון זה או למחוק כל תוכן כזה אם כבר פורסם.

רק החברה ו/או כל מי שקיבל ממנה היתר מראש ובכתב, רשאים לפרסם בקבוצות הדיון מסרים מסחריים, מודעות ו/או פרסומות מסחריות.

המשתמש בלבד הוא זה אשר ישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שהוא פירסם בקבוצות הדיון ולתוצאות הנובעות ממנו.

החברה אינה מתחייבת כי תקבל ו/או תפרסם תגובות להודעות אשר פרסמת בקבוצות הדיון.

החברה אינה אחראית לתגובות אשר תקבל (אם תקבל) מכל משתמש אחר.

החברה לא תשא בכל אחריות להודעות בקבוצות הדיון, תוכנן, אמינותן ודיוקן.

מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, החברה רשאית להשתמש מבלי שתצטרך לשלם לך תשלום כלשהו וללא הגבלה, בהודעות שתשלח לקבוצות הדיון ובתוכנן לכל צרכיה לרבות לצורך פרסום ו/או שיווק.

אין לסמוך על התוכן המתפרסם בקבוצות הדיון לצורך קבלת החלטות מסוג כלשהו ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת יעוץ המותאם למצבך הספציפי.

מבלי לגרוע מכל האמור בתנאים אלה, ובנוסף המשתמש מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לא להציף את קבוצות הדיון בהודעות סרק מכל סוג שהוא ובכלל זה הודעות סרק שלא מאפשרות דיון סביר.

לא להציק למשתמשים בכל דרך שהיא ובכלל זה בבקשות מטרידות.

לא להטריד ולא לפגוע במשתמשים אחרים.

לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, גס, פוגע ברגשות הציבור ו/או מעודד, תומך ו/או מסייע להפרת החוק ו/או לביצוע עבירה פלילית.

לא לפרסם חומר שפרסומו אסור לפי הוראות כל דין.

לא לפגוע בפרטיותם של משתמשים ו/או אחרים ו/או ילדים ולא לפרסם מידע העלול להוות פגיעה בפרטיות ו/או הוצאת לשון הרע.

לא לפרסם כל פרסום ו/או תוכן המכיל חומר פורנוגרפי.

לא לפרסם מידע שזכויות היוצרים אינן שייכות לו אלא אם כן קיבל היתר מראש ובכתב מבעלי זכויות היוצרים.

לא להשתמש בסימנים מסחריים של אדם ו/או גוף כלשהם ללא הסכמתו מראש ובכתב.

לא להעלות תכנים אשר זכויות הקניין בהם אינן שלו ו/או לא לפרסם קישור לאתר המכיל בתוכו קבצים לא חוקיים ו/או המפרים זכויות יוצרים ו/או הפוגעים בפרטיות ו/או המפרים את החוק בכל צורה שהיא .

לא לפרסם קבצים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש בקבוצות הדיון באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בהן ו/או מאתרים חיצוניים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

החברה אינה אחראית לתוכנו של המידע, שלמותו, מהימנותו ו/או דיוקו ולפיכך, לא תוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים בקבוצות הדיון.

המשתמש מסכים כי החברה אינה נושאת באחריות ו/או בחבות לכל תוכן ו/או התנהגות מאיימים, משמיצים, מטרידים , מגונים, פוגעים ו/או לא חוקיים של אדם ו/או גוף כלשהם ו/או לכל הפרת זכויות של אדם ו/או גוף כלשהם.

משתמש אשר ינהג בניגוד לאחד ו/או יותר מכללי שימוש אלה ייחסם לאלתר, יוסרו התכנים אשר העלה, והוא לא יוכל כלל לגלוש באתר. גולש אשר נחסם לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש תחת שם משתמש אחר.

המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו לחברה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה ו/או התנהגות שלא בהתאם להם.

לחברה שיקול הדעת הבלעדי לסגור קבוצת דיון מסוימת או יותר, לשנות מעת לעת את העיצוב ו/או את זמינות השירותים כל זאת ללא צורך בהודעה מוקדמת או באישור.


מבצעים 

אין כפל מבצעים, אלא אם צוין בכתב במפורש שיש כפל מבצעים. 

תוקפם של כל המבצעים הינו עד המועד המצוין בפרטי המבצע או עד גמר המלאי או עד להפסקת המבצע על ידי רכס, המוקדם מבין השלושה. 

לרכס הזכות להפסיק את תוקפו של כל אחד מהמבצעים המופיעים באתר ו/או בפרסומיה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

לרכס הזכות לשנות את תנאי המבצעים המופיעים באתר ו/או בפרסומיה בכל עת.

המבצעים המופיעים באתר, חלים רק על רכישה באתר.

כדי שהמבצעים יחולו על רכישתך באתר, עליך לבחור במבצע שברצונך להנות ממנו.

המבצעים המופיעים בעלונים המודפסים ובחומר השיווקי המודפס, חלים רק על רכישה ישירות ברכס ואינם חלים על רכישה באתר.

מבצע רכישת ספרי מיקוד משנים קודמות שנמצאים במלאי, חל על רכישה באתר וגם על רכישה ישירות ברכס. 

רכישת ספרים דרך האתר

אם עוד לא מלאו לך 18 אתה נחשב קטין. לפיכך הינך מצהיר בזה שקבלת את הסכמת הוריך או אפוטרופסיך לביצוע רכישות של מוצרים באתר זה.

כל המחירים כוללים מע"מ.

כל המחירים לרכישה באתר בלבד!

האתר מאובטח בטכנולוגית SSL . התקשרות עם המשתמש פועלת באופן מוצפן באמצעות פרוטוקול SSL . הפרוטוקול הוא סטנדרט עולמי ומאפשר הצפנה של המידע בין השרת לדפדפן של המשתמש. פרוטוקול זה מאושר ע"י חברות האשראי.

בכל קניה תתבקש להקיש את הפרטים הבאים:

שמך הפרטי ושם המשפחה, מס' תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת, מיקוד ופרטי תשלום.

לידיעתך, מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. נגד מי שימסור פרטים אישיים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ו/או שנגרמו לרכס ו/או לאתר.

כל תשלום יבוצע באמצעות שרת התשלומים המנוהל ע"י חברה האמונה על כך מטעם רכס. השרת מאובטח בטכנולוגית SSL .

לאחר בדיקת פרטי ההזמנה, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיסי האשראי. רק לאחר שרכס תקבל את אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, תחשב הצעתך כברת ביצוע ותקבל אישור על כך מרכס בדואר אלקטרוני. לאחר קבלת האישור מרכס תוכל לבוא לרכס ולקבל את המוצר שרכשת, או שרכס תשלח לך אותו בכפוף לכך ששילמת דמי משלוח.

חשבונית/קבלה תסופק עם המוצר. 

ספרים דיגיטליים

בספר הניתן לרכישה כספר דיגטלי יצוין מחיר נפרד לגרסה הדיגיטלית, ותאריך תפוגת הזכות  לצפייה בספר הדיגיטלי. לאחר תאריך התפוגה , לא ניתן יהיה לצפות בספר והספר לא יהיה זמין. 

בעת הוספת ספר בעל גרסה דיגיטלית לסל הקניות באתר, עדיין אפשר לבחור בין הגרסה המודפסת לגרסה הדיגיטלית. 

קניית הספר המודפס אינה מקנה זכות צפייה בספר הדיגיטלי. וקניית זכות צפייה בספר הדיגיטלי אינה מקנה ספר מודפס. יש לרכוש כל אחד מהם בנפרד. 

כדי לרכוש זכות צפייה בספר הדיגיטליי, יש תחילה להירשם לאתר. ההרשמה ללא תשלום בתפריט "אזור אישי", בלחצן "הרשמה".  

אפשר לצפות בספר הדיגיטלי במחשב אחד בלבד. 

הספר הדיגיטלי נמצא באינטרנט, ולכן אפשר לצפות בו אונליין בלבד במחשבים, או בפלאפון, או במחשבי לוח (טאבלט) המחוברים לאינטרנט. לאחר תאריך התפוגה לא ניתן יהיה לצפות בספר ובהערות שהוספתם. 

מדיניות החזרת מוצרים-לגבי ספרי מיקוד 


ספרי המיקוד הינם ספרים המתאימים למיקוד הספציפי שמפורסם ע"י משרד החינוך מידי שנה לאותה שנת הלימודים ולכן אין אפשרות לבטל את עסקת הרכישה, להחזיר את ספר המיקוד ולקבל בחזרה את התשלום ששילמת בגינו אלא רק במקרים הקבועים בחוק. במקרה של ספר מיקוד פגום - הספר יוחלף רק תוך 3 ימים מיום מסירתו לך בכפוף להצגת חשבונית מקורית המעידה על כך שרכשת את המוצר אצלנו ובכפוף לכך שתביא/י את המוצר הפגום לבית רכס ברח' המתכת 12 קדימה עד 3 ימים מיום שקבלת אותו. אין החזרת כסף. 

מדיניות החזרת מוצרים לגבי מוצרים אחרים שאינם ספרי מיקוד 


ניתן לבטל את עסקת הרכישה בהודעה בכתב תוך 14 יום מיום עשיית העיסקה בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והוא במצב חדש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית שלא נפתחה (אם יש אריזה כזו) ורק כנגד הצגת חשבונית מקורית המעידה על רכישתו אצלנו.  
את הודעת הביטול יש לשלוח לדוא"ל mikudim@reches.co.il  
התשלום יוחזר באותה דרך שבה הוא שולם, ויופחתו ממנו דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מהתשלום ששילמת עבורו או מאה ש"ח הנמוך מבין השניים, וזאת בתנאי שהמוצר כשהוא במצב חדש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית שלא נפתחה (אם יש אריזה כזו), הוחזר על ידך אלינו עד 14 יום מיום שקיבלת אותו והוא התקבל אצלנו בפועל. 

רכס עושה שימוש בעוגיות (cookies)על מנת לזהות את המשתמש במעבר בין הדפים השונים. חסימת האפשרות לשימוש בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת הקניה.

החברה לא תשא בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל מקרה שבו המשתמש לא הצליח להיכנס לאתר ו/או רכישתו לא התקבלה במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש מוצרים.

הינך מצהיר ומאשר בזה כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בגין כל נזק מכל סוג שהוא שיגרם לך (אם יגרם) בשל פגם באחת ו/או יותר מהטכנולוגיות עליהן מבוססת המכירה לרבות קשיים בתקשורת, חדירת וירוסים וכו'.

רכס לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית של כל משתתף ו/או של כל גורם שאינו בשליטתה הישירה והמלאה.

מידע שתמסור במסגרת השימוש באתר זה ישמר בסוד בהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"ב – 1982.

המידע המופיע באתר זה נכון ליום פרסומו כמידע כללי. המידע והתכנים המופיעים באתר זה עלולים לכלול אי דיוקים ו/או שגיאות הקלדה. לרכס הזכות לשנותם בכל עת על פי צרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בכל סתירה בין האמור באתר זה לבין חומר כתוב שהופק והודפס ע"י רכס, המחייב והנכון הוא רק האמור באתר זה.

באתר זה תמצא גם מידע/תכנים המתפרסמים על ידי המשתמשים באתר. לרכס אין כל מחויבות לפקח על האתר, קהל המשתמשים בו ועל תוכן המועלה לאתר ע"י המשתמשים בו. עם זאת, רכס שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר או לערוך כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זו לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של רכס בקשר לפיקוח על תוכן המועלה לאתר.

כל משתמש המוסר מידע/תכנים לאתר זה מתחייב שלא למסור מידע/תכנים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי פורנוגרפי, טורדניים, מעליבים, גזעניים, גסים, עוינים, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, מפרים זכויות יוצרים, מעודדים ביצוע עבירה על החוק, עלולים להוות בסיס לתביעה פלילית/אזרחית, מוציאים לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות.

כל משתמש המוסר מידע/תכנים לאתר זה נותן לרכס היתר בלתי מוגבל בזמן ובלתי מוגבל גיאוגרפית להשתמש בהם ללא תשלום בכל צורה שהיא לרבות לפרסמם, להעתיקם, לתרגמם להפיצם, לערוך ולעבד אותם, ליצור מהם יצירות נגזרות, לשלב אותם ביצירות אחרות, ו/או להשתמש בהם בכל מדיה.

רכס וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים ו/או רכיבים מזיקים אחרים ו/או דיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא . כל התכנים והשירותים ניתנים "כפי שהם "AS IS" ללא אחריות מכל סוג שהוא.

רכס רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק .

החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך בעת הרשמתך לאתר (אם נדרשת להירשם) ו/או בעת ביצוע רכישה דרך האתר ו/או לקראת ביצוע רכישה דרך האתר ולשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרון SMS, חומר פרסומי אלא אם הודעת לחברה אחרת לכתובת mikudim@reches.co.il.

רכס רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך ו/או לצורך ניתוח ו/או מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים. מידע זה יהיה אנונימי .

רכס אינה מתחייבת שמידע/תוכן שמצאת או פרסמת באתר במועד מסוים יוסיף להימצא באתר גם בהמשך.

רכס יכולה לסגור את האתר, להוסיף לו ו/או לגרוע ממנו שירותים ו/או חומרים בכל עת ועל פי שקול דעתה הבלעדי.

לרכס הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ואת האמור בתקנון זה בכל עת, מבלי להודיע על כך מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי והיחיד בגין כל דבר הנוגע ו/או הנובע מהסכם זה ומהשימוש באתר זה, יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.

כל שאלה אפשר להפנות ישירות לרכס לכתובת הדואר האלקטרוני: main@reches.co.il

מדיניות החזרת מוצרים-לגבי ספרי מיקוד 

ספרי המיקוד הינם ספרים המתאימים למיקוד הספציפי שמפורסם ע"י משרד החינוך מידי שנה לאותה שנת הלימודים ולכן אין אפשרות לבטל את עסקת הרכישה, להחזיר את ספר המיקוד ולקבל בחזרה את התשלום ששילמת בגינו אלא רק במקרים הקבועים בחוק. במקרה של ספר מיקוד פגום - הספר יוחלף רק תוך 3 ימים מיום מסירתו לך בכפוף להצגת חשבונית מקורית המעידה על כך שרכשת את המוצר אצלנו ובכפוף לכך שתביא/י את המוצר הפגום לבית רכס ברח' המתכת 12 קדימה עד 3 ימים מיום שקבלת אותו. אין החזרת כסף. 

 

מדיניות החזרת מוצרים לגבי מוצרים אחרים שאינם ספרי מיקוד 

ניתן לבטל את עסקת הרכישה בהודעה בכתב תוך 14 יום מיום עשיית העיסקה בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והוא במצב חדש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית שלא נפתחה (אם יש אריזה כזו) ורק כנגד הצגת חשבונית מקורית המעידה על רכישתו אצלנו.  את הודעת הביטול יש לשלוח לדוא"ל mikudim@reches.co.il  התשלום יוחזר באותה דרך שבה הוא שולם, ויופחתו ממנו דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מהתשלום ששילמת עבורו או מאה ש"ח הנמוך מבין השניים, וזאת בתנאי שהמוצר כשהוא במצב חדש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית שלא נפתחה (אם יש אריזה כזו), הוחזר על ידך אלינו  עד 14 יום מיום שקיבלת אותו והוא התקבל אצלנו בפועל. 


מדיניות ביטול עסקה (מוצר שעוד לא נשלח)

במידה והעסקה בוטלה על ידי הלקוח, שלא עקב פגם במוצר, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום העסקה שבוטלה, או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. במידה והחיוב בוצע בכרטיס אשראי רשאית החברה לגבות מהלקוח עמלת סליקה שנגבתה ממנה בגין ביטול העסקה, בנוסף לדמי הביטול.

bottom of page