top of page

מדיניות החזרת מוצרים-לגבי ספרי מיקוד 
ספרי המיקוד הינם ספרים המתאימים למיקוד הספציפי שמפורסם ע"י משרד החינוך מידי שנה לאותה שנת הלימודים ולכן אין אפשרות לבטל את עסקת הרכישה, להחזיר את ספר המיקוד ולקבל בחזרה את התשלום ששילמת בגינו אלא רק במקרים הקבועים בחוק. במקרה של ספר מיקוד פגום - הספר יוחלף רק תוך 3 ימים מיום מסירתו לך בכפוף להצגת חשבונית מקורית המעידה על כך שרכשת את המוצר אצלנו ובכפוף לכך שתביא/י את המוצר הפגום לבית רכס ברח' המתכת 12 קדימה עד 3 ימים מיום שקבלת אותו. אין החזרת כסף. 

מדיניות החזרת מוצרים לגבי מוצרים אחרים שאינם ספרי מיקוד 
ניתן לבטל את עסקת הרכישה בהודעה בכתב תוך 14 יום מיום עשיית העיסקה בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והוא במצב חדש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית שלא נפתחה (אם יש אריזה כזו) ורק כנגד הצגת חשבונית מקורית המעידה על רכישתו אצלנו.  
את הודעת הביטול יש לשלוח לדוא"ל mikudim@reches.co.il  
התשלום יוחזר באותה דרך שבה הוא שולם, ויופחתו ממנו דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מהתשלום ששילמת עבורו או מאה ש"ח הנמוך מבין השניים, וזאת בתנאי שהמוצר כשהוא במצב חדש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית שלא נפתחה (אם יש אריזה כזו), הוחזר על ידך אלינו  עד 14 יום מיום שקיבלת אותו והוא התקבל אצלנו בפועל. 

bottom of page